Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

mymindmylife
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels, "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiiks niiks
mymindmylife
mymindmylife
A nie ma lepszego miejsca niż obok 

— żulczyk
Reposted fromxcvbz xcvbz vianiiks niiks
mymindmylife
1177 53d3 390
Reposted frompesy pesy viapeasorela peasorela
mymindmylife
7709 03bc 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiiks niiks
mymindmylife
9288 8c7f 390
Reposted fromkimik kimik viapeasorela peasorela
mymindmylife
5010 fb75 390
Reposted fromuoun uoun viapeasorela peasorela
mymindmylife
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
mymindmylife
mymindmylife
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus vianiiks niiks
mymindmylife
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiiks niiks
mymindmylife
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viapeasorela peasorela
mymindmylife
8170 9348 390
Reposted fromfeegloo feegloo vianiiks niiks
mymindmylife
mymindmylife
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vianiiks niiks
mymindmylife
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente vianiiks niiks
mymindmylife
5621 9ec4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiiks niiks
mymindmylife
1744 1b8c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapeasorela peasorela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...