Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

mymindmylife
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viaDarkAndLonley DarkAndLonley

October 22 2017

mymindmylife
9316 d61e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mymindmylife
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viadivi divi
8554 85ba 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viawiksz wiksz
mymindmylife
6734 35f8 390
Reposted frommayhos mayhos viawiksz wiksz
mymindmylife
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
mymindmylife
5810 0a79 390
Reposted fromdossya dossya viapleassure pleassure
mymindmylife
mymindmylife
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viaimpuissant impuissant
mymindmylife
6616 7874 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimpuissant impuissant
mymindmylife
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpuissant impuissant
mymindmylife
1234 ba85 390
Reposted fromnyaako nyaako viaimpuissant impuissant
mymindmylife
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg viaimpuissant impuissant
6606 452c 390
Reposted fromvanille vanille vianiiks niiks

October 14 2017

mymindmylife
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
mymindmylife
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
6566 20b0 390
Reposted fromoutoflove outoflove vianewbeginning newbeginning
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl