Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

mymindmylife
6288 95ab 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mymindmylife
6284 72a9 390
mymindmylife
6252 ac39 390
mymindmylife
6243 3641 390
mymindmylife
mymindmylife
9528 4ff6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
mymindmylife
5797 ef82 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viastoko stoko
mymindmylife
mymindmylife
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaevuszka evuszka
mymindmylife
9092 d43b 390
Reposted fromdabkowa dabkowa viaevuszka evuszka
mymindmylife
mymindmylife
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaevuszka evuszka

April 30 2017

mymindmylife
1793 dda1 390
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning

April 29 2017

5640 3d1b 390
mymindmylife
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevuszka evuszka

April 27 2017

mymindmylife
6474 5f69 390
Reposted frompesy pesy vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
mymindmylife
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl